ข่าว/กิจกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์

Home : กลับหน้าหลัก
 
กิจกรรม : ประชุมกรรมการประกวราคา สถาบันบรมราชชนก สป.สธ.
กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลตรวจประเมิน การผลิตเครื่องมือแพทย์
กิจกรรม : กลุ่มห้องปฏิบัติการ ฯ ส่งมอบเครื่องมือมาตรฐาน
กิจกรรม : ประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคเอกชน
กิจกรรม : ประชุมการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์
กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม : กำหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์
กิจกรรม : กอง วศ. ร่วมตรวจการต่อใบอนุญาต สถานพยาบาลเอกชน