ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)

Home : กลับหน้าหลัก
 
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินของกองวิศวกรรมการแพทย์
(Alert NEWS) 2020 แนวทางปฏิบัติและวิธีดำเนินการเมื่อเจอ Sansomware
ข่าว - AD-BLOCKING CHROME EXTENSION โดนแทรกโฆษณาในหน้าการค้นหาของ GOOGLE
ข่าว - MALWARE ขโมยคุกกี้ที่ใช้ในบัญชี YOUTUBE
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กองวิศวกรรมการแพทย์